Årsmötesprotokoll 1mars 2020

Stenkyrka Folketshusförening U.P.A

Årsmöte söndag den 1 mars 2020 kl. 10.00

§1                  Årsmötet öppnas och alla hälsas välkomna av Ingemar Cederloo.

16 personer deltog på mötet.

§2                  Val av mötesfunktionärer:

                      Till ordförande för mötet valdes Ingemar Cederloo

                      Till sekreterare för mötet valdes Kicki Greus

                      Till protokolljusterare valdes Ann-sofi Lindgren och Sven Eriksson

                      Till pressreferent valdes Kicki Greus

§3                  Föredragningslista godkändes och lades som underlag för dagens möte.

§4                  Kallelsen av årsmötet godkändes. Den har funnits i dagspress, anslagstavla på Tempo samt facebooksida och hemsida.  

§5                  Förra årets årsmötesprotokoll lästes upp av Ingemar Cederloo samt godkändes.

§6                  Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. Även styrelsens ekonomiska redogörelse godkändes.

§7                  Ann-sofi Lindgren läste upp revisionsberättelsen.

§8                  Fastställande av resultat och balansräkning godkändes.

§9                  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§10                Val av styrelseledamoter

Bo Södergren och Gunilla Hultgren från valberedningen var på plats och föredrog valberedningens förslag. Årsmötet godkände valberedningens förslag.

Sven Eriksson  – ledamot på 2 år                                                        omval

Ann-Sofi Lindgren- ledamot på 2 år                                                     omval

Inga-Lill Ahlgren – ledamot på 2 år                                                      nyval

Eva-Lena Molander –ledamot på 2 år                                                  nyval

Josefin Åkerström Nasser – suppleant på 1 år                                    nyval

Anders Palmqvist – suppleant på 1 år                                                 nyval

Kvar på 1 år i styrelsen är

Håkan Thornell

Lena Larsson

Mia Nilsson

§11                Val av revisorer

Birgitta Olofsson – ordinarie revisor

P-O Björkegren – ordinarie revisor

Tommy Jakobsson – revisors suppleant

§12                Val av valberedning

Bo Södergren – omval på 1 år tillika sammankallande

Anette Nordh – nyval på 1 år

Carolina Bosdotri – omval på 1 år

§13                Inga inkomna motioner.

                      Övriga frågor: Motionen från i fjol ang breddat samarbete med Hembygdsföreningen har inte gett något resultat och Håkan Thornell ber att få fram till nästa årsmöte på sig att bereda motionen.

Fråga kring nytt församlingshem kom upp och Håkan Thornell få förtroende att skriva ett brev till Norra Gotlands pastorat och erbjuda möjlighet att flytta in, sammanstråla dess verksamhet i Stenkyrka Folkets Hus istället för att bygga nytt församlingshem.

Eva-Lena Molander ställde frågan om att hyra Folkets Hus för exempelsvis studiecirklar och svaret på det är att det går bra att göra och att avtal/förhandling sker med styrelsen.

§14                Årsmötet avslutades med fika och med att dela ut blommor till Ulf Hultgren samt Gunilla och Bert Hultgren, för deras engagemang och stöd för Folkets Hus under året.

Stenkyrka 20200301

Sekreterare                   Justerare                                        Justerare

______________           ___________________________                  ___________________

Kicki Greus                   Sven Eriksson                                 Ann-sofi Lindgren

http://stenkyrkafolketshus.se/lokalerna-before-import/information-before-import/